Objednatel projektu: Povodí Vltavy, státní podnik
Zpracovatel projektu: Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. + VRV a.s.
Zahájení prací: 06/2021
Ukončení projektu: 03/2023
PVL Sweco VRV

Studie byla zaměřena na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Kocáby, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření, ale také opatření v krajině a zastavěných oblastech. Jedná se například o malé vodní nádrže, jejich rekonstrukce, budování tůní a mokřadů, doplňování zeleně, změny ve využívání pozemků (například orná půda na louky) apod.

Návrh opatření byl prováděn na základě výsledků analýz, které jsou součástí první části projektu (Analytická část). Jedná se především o výpočet rozlivů povodňových průtoků na hlavních vodních tocích a stanovení odtokových poměrů v plochách tzv. kritických bodů, což jsou plochy potenciálně náchylné k vysokému (povodňovému) odtoku způsobenému přívalovým deštěm. Stanovení odtokových poměrů lze chápat jako modelové posouzení, jaké množství vody bude odtékat z daného území, pokud ho zasáhne návrhový déšť. Důležitou součástí analýzy území bylo také získání co nejvíce informací od místních obyvatel, především pak zástupců dotčených měst a obcí.

Navrhovaná opatření byla směřována především do výše zmíněných ploch kritických bodů a na hlavní vodní toky a jejich nivy. Tyto plochy a úseky vodních toků jsou také vyznačeny v mapové aplikaci níže pod tímto textem.


Cílem projektu bylo:

 • komplexní řešení problematiky vody v krajině,
 • nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky,
 • navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku,
 • vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě blízkých opatření,
 • navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých opatření, zejména opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách,
 • vypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření,
 • zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.

Harmonogram zpracování jednotlivých etap projektu:

 1. Analytická část – 1/2022
 2. Návrhová část – 4/2022
 3. Majetkoprávní část – 7/2022
 4. Vyhodnocení – 10/2022
 5. Zpracování konceptů DUR – 2/2023
 6. Dokončení projektu – 3/2023

Níže je k nahlédnutí mapa s návrhy opatření s možností stažení jejich základního popisu.


Výstupy jednotlivých etap jsou dostupné na těchto internetových stránkách níže v sekci „Dokumenty“. Jedinou výjimkou jsou dílčí výstupy etapy C) Majetkoprávní část a E) Koncept DUR, kde se mimo jiné zjišťoval postoj jednotlivých vlastníků pozemků k navrhovaným opatřením. K těmto etapám jsou dostupné pouze obecné informace. Ostatní přílohy byly odevzdány objednateli projektu a vzhledem k citlivým informacím a zajištění ochrany osobních údajů (GDPR) nebudou tato data veřejně přístupná.


 

Kontakt na zástupce zpracovatele – Ing. Vladimír Burian (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 261 102 361)